Jakie są kryteria otrzymania dotacji na zagospodarowanie łąk?

Zagospodarowanie łąk to ważny element ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce. Dotacje na ten cel są przyznawane przez różne instytucje, takie jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) czy samorządy lokalne. Warto zatem poznać kryteria, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

Wymagania formalne i prawne

Przede wszystkim, aby ubiegać się o dotację na zagospodarowanie łąk, należy być właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych objętych tym projektem. Następnie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o przyznanie dotacji w terminie określonym przez instytucję udzielającą wsparcia. W przypadku ARiMR, wnioski są przyjmowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020, który przewiduje wsparcie dla różnych działań związanych z ochroną środowiska i krajobrazu. 

Kryteria środowiskowe i przyrodnicze

Jednym z kluczowych kryteriów oceny wniosków o dotację na zagospodarowanie łąk jest ich wartość ekologiczna. Wsparcie finansowe może być przyznane na realizację projektów, które przyczynią się do ochrony i poprawy stanu siedlisk przyrodniczych, zachowania bioróżnorodności oraz utrzymania krajobrazu rolniczego. W szczególności, dotacje mogą być przeznaczone na utrzymanie łąk użytkowanych ekstensywnie, czyli takich, które nie są intensywnie nawożone ani koszone, a także na ochronę łąk wilgotnych i torfowisk.

Zakres prac objętych dotacją

Dotacje do łąk w Rzeszowie mogą obejmować różne rodzaje działań, takie jak koszenie, wypas zwierząt gospodarskich, usuwanie krzewów i drzew czy regulacja poziomu wody. Ponadto, wsparcie może być przyznane na realizację projektów związanych z ochroną cennych gatunków roślin i zwierząt występujących na łąkach, np. poprzez tworzenie miejsc lęgowych dla ptaków czy ochronę siedlisk owadów. Ważne jest jednak, aby planowane działania były zgodne z zasadami ochrony przyrody i nie naruszały prawidłowego funkcjonowania ekosystemów.