Nadzór przyrodniczy – Sanok, Rzeszów

Nadzór przyrodniczy to kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska prowadzone podczas prac inwestycyjnych. Ma on na celu na minimalizację ryzyka wystąpienia potencjalnych skutków negatywnych przy inwestycji. Nadzór przyrodniczy jest szczególnie ważny w okresie rozrodu gatunków chronionych.

Jeśli planują Państwo wykonywanie prac, takich jak budowa lub przebudowa inwestycji w miejscu występowania gatunków będących pod ochroną, konieczny jest nadzór nad wykonywaniem prac, by odbywały się one bez szkody dla gatunków chronionych.

Firma Bio Ekspert świadczy nadzór przyrody w Rzeszowie oraz w Sanoku. W ramach świadczonych przez moją firmę usług, oferujemy:

  • pomoc w zakresie wiedzy specjalistycznej – w tym wskazanie miejsc zawieszenia skrzynek lęgowych i dla nietoperzy;
  • potwierdzenie zakończenia okresu rozrodu przez poszczególne gatunki zwierząt;
  • kontrolowanie realizacji prac zgodnie z ustalonymi na podstawie ekspertyzy przyrodniczej warunkami;
  • reprezentacja przed organami ochrony przyrody i nadzoru budowlanego.

 

Oferujemy zarówno całkowity nadzór przyrodniczy, jak i nadzór ornitologiczny, botaniczny, a także chiropterologiczny.

 

Kiedy niezbędny jest nadzór przyrodniczy?

Nadzór przyrodniczy wynika wprost z zapisów zawartych w decyzji środowiskowej. Dokument taki określa jednoznacznie warunki środowiskowe i przyrodnicze na danym terenie, a także dyktuje postępowanie konieczne, do powstania inwestycji. W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi bardzo szerokie spektrum działań przyrodniczych, prowadzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia – indywidualnie dostosowanych do jego specyfiki. Prace inwestycyjne, które prowadzone są wraz z nadzorem przyrodniczym, pozwalają uniknąć nieświadomych naruszeń związanych z ustawą o ochronie przyrody.

Nadzór przyrodniczy w Sanoku oraz Rzeszowie oferujemy wszystkim inwestorom planującym prace na tym terenie. Zajmiemy się dla Państwa realizacją prac fizycznych związanych z przenoszeniem ptaków, gadów, płazów, a także doradzimy na każdym etapy realizacji inwestycji.

Z naszych usług skorzystało już wieku klientów – zarówno tych, na których ciążył obowiązek nadzoru przyrody w Rzeszowie, jak i osób, które pomimo braku jasno zapisanego wymogu nadzoru przyrodniczego, z własnej inicjatywy korzystają z tej usługi, by zminimalizować ryzyko wyrządzania szkód w przyrodzie.

 

Czym jest kompensacja przyrodnicza?

Zdarzają się sytuacje, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa lub prace nie mogą odbywać się bez szkody w środowisku. W takim wypadku planujemy działania kompensacyjne, czyli mające na celu rekompensatę negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar.

Zachęcamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania!

 

Zakres zadań z zakresu nadzoru przyrody

Przeprowadzany nadzór przyrody na terenach inwestycyjnych w Sanoku i Rzeszowie składa się z kilku czynności. Wśród nich należy wymienić m.in.:

  • ocenę stanu środowiska przyrodniczego przed rozpoczęciem inwestycji (potwierdzenie lub wykluczenie występowania chronionych siedlisk przyrodniczych);
  • zapewnienie ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych;
  • zapewnienie zgodności inwestycji z obowiązującym prawem ochrony środowiska;
  • podejmowanie działań ograniczających środowiskowe szkody;
  • reagowanie na pojawiające się zagrożenie dla środowiska naturalnego;
  • kontakt z organami ochrony środowiska i organizacji ekologicznymi.

 

Podczas jakich inwestycji konieczny jest nadzór przyrodniczy?

Zlecenie nadzoru przyrodniczego konieczne jest podczas wielu inwestycji budowlanych. Najczęściej nadzór odbywa się podczas takich prac jak: budowa dróg i autostrad, budowa i modernizacja linii kolejowych, czy modernizacja wałów przeciwpożarowych. Niestety wiele z tych inwestycji wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Istnieją konkretne zapisy dotyczące terminu wycinki — wykonuje się ją w okresie od 15 sierpnia do 15 marca, czyli poza okresem lęgowym ptaków. Aby inwestycja mogła dojść do realizacji właśnie w tym terminie, potrzebna jest szczegółowa ekspertyza ornitologiczna. Specjalista wykona badanie i oględziny terenu pod względem obecności lęgów. Jeśli wskaże on przeciwwskazania do rozpoczęcia inwestycji, wskaże inny, przybliżony termin możliwej wycinki drzew i krzewów.